Οι 7 «εγγυήσεις» για ρύθμιση χρεών στο ΙΚΑ

Σύμφωνα με την Ημερησία, με εξαίρεση τους οφειλέτες που χρωστούν έως 5.000 ευρώ (οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το χρέος τους έως και σε 100 δόσεις), οι υπόλοιποι καλούνται να υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση, πλήρη στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση και εγγυήσεις ότι θα είναι σε θέση να πληρώνουν τις δόσεις: 48 με τη ρύθμιση της «νέας αρχής» (αφορά οφειλές έως 31/12/2012) και 12 με τη «πάγια ρύθμιση» (για οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1/1/2013).

Οι επτά εγγυήσεις

Οι οφειλέτες με βασικό χρέος άνω των 5.000 ευρώ υποχρεούνται, μαζί με την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση την οποία δημιούργησε (ως υπόδειγμα) το ΙΚΑ και η οποία περιλαμβάνει:

• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων.

• Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (κύκλο εργασιών, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, ζημίες χρήσης).

• Τον τραπεζικό δανεισμό και τις τυχόν οφειλές σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, άλλα ασφαλιστικά ταμεία).

• Τους τραπεζικούς λογαριασμούς (με IBAN ανά τραπεζικό ίδρυμα και τα ποσά).

• Τα οχήματα.

• Τα ακίνητα.

• Το συνολικό οικογενειακό δηλωτέων και τεκμαρτό εισόδημα.


Σχόλια