Πρόστιμο 4,4 εκατ.€ στη ΔΕΗ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλλε πρόστιμο 4,4 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ λόγω μη συμμόρφωσης της σε παλαιότερη απόφαση της Αρχής που της ζητούσε να προσφέρει στους πελάτες Μέσης Τάσης τιμολογιακές επιλογές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ, η ΔΕΗ : «Με την άρνησή της ή την αδικαιολόγητη εκ μέρους της καθυστέρηση, να διαπραγματευτεί ουσιαστικά με τους πελάτες Μέσης Τάσης, προσφέροντάς τους προς επιλογή/μελέτη/διαπραγμάτευση/εξειδίκευση/τελική συμφωνία, περισσότερα του ενός ανταγωνιστικά τιμολόγια, προσαρμοσμένα κατά το δυνατόν στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά φορτίου κάθε πελάτη, ή έστω κάθε υποκατηγορίας πελάτη ΜΤ, δημιουργεί προϋποθέσεις σοβαρής οικονομικής ζημίας, τόσο στους πελάτες αυτούς, όσο και στην εθνική οικονομία, καταχρώμενη της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας»


Σχόλια