Ραχήλ Μακρή: «Πλήρη λίστα των ανάδοχων δημοσίων συμβάσεων»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, Μακρή Ραχήλ, για τις πληρωμές αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση:

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας»  (ΦΕΚ 264, Α)’ προβλέπονται τα ακόλουθα:

«8. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως ακολούθως:

«14. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται μέχρι 31.12.2012 η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

15. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

 

Με την υπ’ αρ. 6746/611/5-2-2013 ερώτηση Αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητήθηκε η κατάθεση  στην Ελληνική Αντιπροσωπία των κάτωθι εγγράφων:

 

  1. Λίστα με τα ονόματα και όλα τα παραστατικά πληρωμής των ανάδοχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων  συγχρηματοδοτούμενων έργων που έκαναν χρήση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

  2. Όλες τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

  3. Λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αφορούν οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Με την υπ’ αρ. 2013//2663/14/3/2013 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών τα στελέχη του Υπουργείου σας έσπευσαν να μας ενημερώσουν ότι «Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας απαλλάσσονται οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων και όσοι δικαιούχοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις»  αποφεύγοντας έτσι να καταθέσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία τα ζητούμενα στοιχεία .

Τόσο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ολομέλειας επί του νομοθετήματος (ν.4128/2013) κύρωσης της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σας θέσαμε τα εξής ερωτήματα:

  • για ποιους εκδώσατε κανονιστικές διοικητικές πράξεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα και προκαλούν δαπάνη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων χωρίς την σύμπραξη του Υπουργού οικονομικών και φυσικά τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.

  • Ποιους ακριβώς  πληρώσατε για συγχρηματοδοτούμενα έργα χωρίς της προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

  • Ποιοί εκμεταλλεύτηκαν τις παραπάνω διατάξεις και σε ποιο βαθμό βλάψατε το δημόσιο συμφέρον.

 

Στα ερωτήματά  μας αυτά ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς απάντησε: «Ασκήθηκε λοιπόν κριτική, σχετικά με το ότι ήταν <<φωτογραφική>> η ρύθμιση που προέβλεπε τη μη υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για δεκαπέντε ημέρες. Πως μπορεί να είναι φωτογραφική μια διάταξη της οποίας έκαναν χρήση δυόμιση χιλιάδες δικαιούχοι; Έγιναν δυόμιση χιλιάδες πληρωμές-εκ των οποίων οι χίλιες πεντακόσιες αφορούσαν ιδιώτες-και κατέστησαν εφικτές ακριβώς διότι υπήρξε αυτή η πρόβλεψη. Λέτε να βγάζει κανείς φωτογραφική διάταξη για δυόμιση χιλιάδες περιπτώσεις;»

Κατόπιν των ανωτέρω  ζητείται η κατάθεση στην Ελληνική αντιπροσωπεία των κάτωθι εγγράφων:

 

  1. Πλήρη λίστα με τα ονόματα και όλα τα παραστατικά πληρωμής των αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων  συγχρηματοδοτούμενων έργων που έκαναν χρήση της παραγράφου 14 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

  1. Όλες τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

  1. Πλήρη λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αφορούν οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

 Αθήνα,  9/7/2013

Η  Βουλευτής , Μακρή Ραχήλ

 


Σχόλια