Ρύθμιση «ανάσα» για τα στεγαστικά δάνεια

Σε 150.000 – 200.000 δανειολήπτες ανεβάζουν οι εκτιμήσεις από τις τράπεζες τους οφειλέτες που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τα ενυπόθηκα δάνεια, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα των «Νέων» το νομοσχέδιο προσφέρει διευκολύνσεις για δανειολήπτες που δεν έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές των δανείων τους, δίνοντάς τους 48μηνη περίοδο (τέσσερα χρόνια) με μηνιαία δόση που δεν θα ξεπερνά το 30% του εισοδήματός τους. Στις ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και άνεργοι καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επίσης, σωρευτικά θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

•Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και υπέρ των φορολογικών αρχών, να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για ατομική φορολογική δήλωση ή τις 25.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για οικογενειακό εισόδημα. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες, για άτομα που έχουν αναπηρία 67% ή όσους έχουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67%.

•Οι οφειλέτες να έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματά τους, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σχέση με το 2009. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες, θα πρέπει να πληρούν και εκείνοι το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων.

•Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ ή τις 200.000 για τις πολύτεκνες οικογένειες.

•Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ή τις 300.000 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες.

•Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ή τις 15.000 για τις πολύτεκνες οικογένειες.

•Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Με το νομοσχέδιο «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στον Ν. 3869/2010» θα ρυθμίζονται συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων που συνήφθησαν μεταξύ φυσικών προσώπων και τραπεζών μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2010, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις τράπεζες για διάστημα έξι μηνών μετά την ψήφιση του νόμου. Ωστόσο υπάρχει η πρόβλεψη ο χρόνος αυτός να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια οι δανειολήπτες χωρίζονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους με καθαρό ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ και οικογενειακό 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ εφόσον έχουν τρία και περισσότερα παιδιά και για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω. Για τους δανειολήπτες αυτούς το επιτόκιο στην 48μηνη περίοδο της ρύθμισης θα είναι το επιτόκιο που προβλέπει η σύμβαση που έχει με την τράπεζα, ωστόσο η μηνιαία δόση δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 30% των μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του.

Η δεύτερη κατηγορία είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ατομικό καθαρό εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ και οικογενειακό κάτω των 15.000 ευρώ. Οι δανειολήπτες αυτοί θα πληρώνουν μηνιαία δόση στο 30% του εισοδήματός τους με επιτόκιο 1,25% (βασικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 0,75%), εφόσον δεν ορίζεται χαμηλότερο στη σύμβαση των δανείων τους, ενώ η διαφορά της μηνιαίας δόσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την περίοδο των 48 μηνών.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα για έξι μήνες (συνεχόμενα ή τμηματικά) μέσα στο 48μηνο μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει για έξι μήνες θα κεφαλαιοποιείται και θα αποπληρώνεται μετά τους 48 μήνες. Για το διάστημα πέραν του εξαμήνου το επιτόκιο θα είναι στο 1,25%.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αν στη διάρκεια του προγράμματος μεταβληθεί η εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη τότε το δάνειο επαναπροσδιορίζεται αναλόγως ενώ ο δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή της οικονομικής του κατάστασης σε έναν μήνα από τη μεταβολή.


Σχόλια