Συγκεντρωτικές τιμολογίων κάθε μήνα θέλει το ΥΠΟΙΚ

Την υποβολή καταστάσεων με τα τιμολόγια πωλήσεων από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις κάθε μήνα προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύσει στο να χτυπηθεί η μάστιγα της έκδοσης και λήψης πλαστών φορολογικών στοιχείων μέσω των οποίων το δημόσιο χάνει μεγάλα έσοδα.

Ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης έδωσε σε διαβούλευση σχέδιο απόφασης του με το οποίο καθιερώνεται η παραπάνω υποχρέωση. Η υποβολή των καταστάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Φραγκούλη

Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210-3610065/210-3645615

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης

Ταχ. Κωδ. : 18345 Μοσχάτο

Τηλέφωνο : 210-4802004

 

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 – ΦΕΚ 222 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄).

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

α) Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών του άρθρου 1, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 – ΦΕΚ 222 Α΄) καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών τους στοιχείων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

 

β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα

αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των

αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4132/2013.

 

Άρθρο 2

Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:

 

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

 

Άρθρο 3

Τρόπος καταχώρησης

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατά ελάχιστο μηνιαία εγγραφή, κατά περίπτωση:

 

α) Τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων (εκκαθαρίσεις, φορτωτικές, λογαριασμοί, συμβόλαια κ.λπ.), πλην πιστωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

 

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.

 

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας:

 

α) Τα παραστατικά της περίπτωσης 1.α΄, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα εκτός της χώρας, κατά κατηγορία συναλλαγών, συγκεντρωτικά με μία εγγραφή και ανεξαρτήτως του εάν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ή απαλλάσσονται, ή φορολογούνται εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ, ως εξής:

 

i) Συναλλαγές με υποκείμενους στο φόρο που διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

 

ii) Συναλλαγές με υποκείμενους στο φόρο τρίτων χωρών.

 

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης α΄.

 

γ) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανεξαρτήτως του είδους των στοιχείων που εκδόθηκαν γι’ αυτές (αποδείξεις, άλλα έγγραφα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. κ.λπ.) και ανεξαρτήτως του εάν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ή απαλλάσσονται, ή φορολογούνται εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρα 13 και 14 του Κώδικα ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές (ΦΤΜ) καταχωρούνται ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ.

 

δ) Οι αποδείξεις επιστροφής.

 

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ανωτέρω καταστάσεις καταχωρούνται επίσης στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατά ελάχιστο μηνιαία εγγραφή, αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄-β΄ και Α.2.α΄-β΄, που αφορούν παραστατικά προμηθευτών.

 

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας, οι παρακάτω περιπτώσεις συναλλαγών:

 

α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών και λήψη υπηρεσιών από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.

 

β) Ληφθέντα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) καταχωρούνται στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη.

 

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στις ανωτέρω καταστάσεις καταχωρούνται επίσης στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

 

Άρθρο 4

Χρόνος υποβολής

 

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, υποβάλλονται μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του μήνα που αφορούν, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ.

 

3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

 

Άρθρο 5

Τρόπος υποβολής

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

 

Άρθρο 6

Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών διασταυρώνονται από τη ΓΓΠΣ και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς», των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα υποβολής διορθωτικής κατάστασης ώστε να επέλθει ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων σε ετήσια βάση.

 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται και λαμβάνονται από … 2013.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 


Σχόλια