ΤτΕ: Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων τον Ιούλιο

Πτώση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Ιούλιο του 2013, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+1,18% (ΤτΕ). Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,29 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, αύξηση κατά 6 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, που διαμορφώθηκε στο 0,47% τον Ιούλιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,46%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,48%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο του 2013, στο 2,26%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 14,64%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 87 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,50%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,53%. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν πτώση κατά 13 μονάδες βάσης στο 7,13% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 14 μονάδες βάσης στο 6,08% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 29 μονάδες βάσης στο 5,72% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,85%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούλιο του 2013, στο 5,55%.


Σχόλια