ΥΠΕΣ: 2,59 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών

Ο εκσυγχρονισμός του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε επίπεδο διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό, είναι ένας από τους στόχους του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε οι παραπάνω φορείς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιτελικού και του διοικητικού ρόλου τους.

Γι αυτόν τον σκοπό ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε σήμερα τεχνικά δελτία έργων και δράσεων με προϋπολογισμό ύψους 2.590.000 ευρώ.

Οι λειτουργικές περιοχές του ΥΠΕΣ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που αποτελούν αντικείμενο των υποέργων της Πράξης περιλαμβάνουν :

1. Λειτουργίες του ΥΠΕΣ που αφορούν στην υποστήριξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

2. Εσωτερικές Λειτουργίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (διοίκηση, οικονομική διαχείριση, αλλοδαποί και μετανάστευση, εθνικά κληροδοτήματα, πληροφορική και επικοινωνίες, αστική κατάσταση και κοινωνικές υποθέσεις).

3. Συντονισμός, Προετοιμασία και Διενέργεια Εκλογών

4. Σχεδιασμός και Προετοιμασία Αντιμετώπισης Κρίσεων και εφαρμογής της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

5. Χωροταξική και Περιβαλλοντική Πολιτική
Σχόλια