Απόφαση- πρόκληση μπλοκάρει τη διαφάνεια στα ιατρικά συνέδρια

Απόφαση- πρόκληση μπλοκάρει τη διαφάνεια στα ιατρικά συνέδρια

Σε μια προκλητική απόφαση προέβη προ λίγων ημερών η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ereportaz φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη γνωμοδότηση που εξεδόθη, η οποία ουσιαστικά επιφέρει ‘μπλόκο’ στη δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν στα ιατρικά συνέδρια.

Με την εν λόγω απόφαση πλέον, βάσει της Αρχής θα δημοσιεύονται τα στοιχεία μόνο για τα προωθητικά και όχι τα επιστημονικά συνέδρια επικαλούμενοι παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την 7/2017 απόφασή της απέρριψε την αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ κατά της 5/2016 απόφασής της που εκδόθηκε μετά από αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Την στιγμή που την επόμενη Πέμπτη ξεκινά η πολυαναμενόμενη εξεταστική για τον χώρο της Υγείας, η Αρχή θέτει εκτός δημοσιοποίησης τα ονόματα των γιατρών που συμμετέχουν στα συνέδρια.

Ακούστε τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, να σχολιάζει αποκλειστικά στον Πέτρο Κουσουλό την προκλητική αυτή απόφαση:

Η νέα γνωμοδότηση της Αρχής έτσι σταματά ακόμα και τα… σχέδια της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει πρόσφατα ότι θα προχωρήσει η διαδικασία, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η κυβέρνηση προχωρά στην κάθαρση.

Έτσι ουσιαστικά αχρηστεύεται και ο νόμος Βορίδη του 2014 που προκειμένου να φέρει τη Διαφάνεια στον πολυπαθή χώρο της Υγείας, προέβλεπε τα εξής:

Άρθρο 66 παρ. 7 του νόμου 4316/2014

7) α. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης

Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προ− ώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

iatr_synedria

Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο) θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε φαρμακευτική επιχείρηση. Ρητώς εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα γεύματα και τα ποτά, καθώς και αντικείμενα αμελητέας αξίας εφαρμογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθημερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης ΔYΓ3α/ΓΠ 3221/2013 (Β΄1049). Ως αμελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείμενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ6α/28403/01/27.5.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ6α/οικ. 121863/11.12.2002 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς οριζόμενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών.

β. Κυρώσεις

Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000 έως 100.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου ταμείου.


Οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από τα προωθητικά συνέδρια

Επιπλέον η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε τους απαραίτητους όρους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων:

Η δημοσιοποίηση πρέπει να αφορά στα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία. Δεν πρέπει να αναφέρονται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των επαγγελματιών υγείας. 2) Η αναφορά των ποσών που χορηγήθηκαν πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και διακριτά ανά κατηγορία παροχής (ήτοι έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής, έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο, ημερήσια αποζημίωση, τυχόν αμοιβή του συμμετέχοντος ιατρού) ώστε να είναι σαφές ποια ποσά επωφελήθηκε αμέσως ο ιατρός και ποια καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου. 3)

Περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη. 4) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να αναλαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως: Α) Η δημιουργία προφίλ για τους επαγγελματίες υγείας. Β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης. 5) Πρέπει να υπάρχει σαφή ενημέρωση στις ιστοσελίδες δημοσιοποίησης προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δεδομένων, σχετικά με τον σκοπό της δημοσιοποίησης, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τον υπεύθυνο επεξεργασίας καθώς και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβώς δεδομένων. 6) Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο πρέπει να περιορισθεί στα 3 χρόνια.

Διαβάστε τη σχετική γνωμάτευση:Σχόλια