ΔΕΗ: Ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ για το 2015

ΔΕΗ: Ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ για το 2015

Με ζημιές 102,5 εκατ, ευρώ έναντι κερδών 91,3 εκατ. ευρώ το 2014 έκλεισε το 2015 για τη ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα η εταιρία.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν το 2015 κατά € 154,8 εκατ. (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των προβλέψεων, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος.

Λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ.,τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους € 42,6 εκατ. το 2015 έναντι κερδών € 223,3 εκατ. το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2015 κατά € 127,9 εκατ. ή 2,2% και διαμορφώθηκε σε € 5.735,7 εκατ. έναντι € 5.863,6 εκατ. το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται :

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016) και της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση €13 εκατ.

β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.

 Σχόλια