ΔΕΗ: Ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ για το 2015

119 0

Με ζημιές 102,5 εκατ, ευρώ έναντι κερδών 91,3 εκατ. ευρώ το 2014 έκλεισε το 2015 για τη ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα η εταιρία.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν το 2015 κατά € 154,8 εκατ. (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των προβλέψεων, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος.

Λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ.,τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους € 42,6 εκατ. το 2015 έναντι κερδών € 223,3 εκατ. το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2015 κατά € 127,9 εκατ. ή 2,2% και διαμορφώθηκε σε € 5.735,7 εκατ. έναντι € 5.863,6 εκατ. το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται :

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016) και της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση €13 εκατ.

β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.

 



Join the Conversation