Διάταξη-ντροπή «καθαρίζει» τα καρτέλ των εργολάβων

Διάταξη-ντροπή «καθαρίζει» τα καρτέλ των εργολάβων

Μια ντροπιαστική διάταξη η οποία ουσιαστικά «βγάζει λάδι» τις συμμορίες των εργολαβικών καρτέλ που διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα και ακύρωσαν οποιαδήποτε έννοια ανταγωνισμού, πέρασε η κυβέρνηση.

Η διάταξη έρχεται την ώρα που η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατηγορεί τους εργολάβους για καρτέλ και ετοιμάζεται να απαγγείλει κατηγορίες και να επιβάλει πρόστιμα, και σε αυτήν προβλέπεται «διαδικασία διευθέτησης των διαφορών» και εξάλειψη των ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Αναλυτικότερα, στα άρθρα 105 και στο 106 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18 Μαΐου 2016), η κυβέρνηση φέρνει διάταξη για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία προβλέπεται η μείωση του προστίμου, η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του και η εξάλειψη των ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική διάταξη αυτή μόνο τυχαία δε θεωρείται από παράγοντες της αγοράς, λόγω ακριβώς της χρονικής στιγμής που έρχεται, καθώς ήρθε στο «παρά πέντε» των κλήσεων των στελεχών διαφόρων κατασκευαστικών εταιρειών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία διερευνά εδώ και χρόνια (από το 2013) την υπόθεση.

Το ereportaz πληροφορείται ότι το υλικό που έχει συλλεχθεί είναι συγκλονιστικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν υπολογιστές, ανοίχτηκαν emails και εντοπίστηκαν οι συνεννοήσεις των εταιρειών κολοσσών (μερικές από αυτές έχουν και πρόσβαση στον τομέα των media) που έστηναν καρτέλ για να πάρουν τα έργα και να μοιραστούν τα δις.

Την ίδια στιγμή, έρευνα των Εισαγγελέων διαφθοράς έχει καταδείξει τον τρόπο δράσης του καρτέλ, ενώ Εισαγγελικό πόρισμα έχει σταλεί στην Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, με τους δικαστικούς λειτουργούς να περιμένουν με τη σειρά τους το πόρισμα της Επιτροπής για να προχωρήσουν σε κλήσεις υπόπτων.

diataksi kartel

Συγκεκριμένα στο άρθρο 105 αναφέρονται τα εξής:

1. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται άρθρο 25α ως εξής:

«Άρθρο 25α

Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λαμβάνεται σε Ολομέλεια, μπορεί να θεσπιστεί διαδικασία διευθέτησης διαφορών για τις επιχειρήσεις που παραδέχονται τη συμμετοχή στην αποδιδόμενη σε αυτούς οριζόντια σύμπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

α) Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης.

β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτημα του ελεγχομένου να υπαχθεί σε διαδικασία διευθέτησης, το αργότερο μέχρι την κατάθεση από το μέρος του πρώτου υπομνήματος μετά την κοινοποίηση της εισήγησης.

γ) Η διαδικασία που ακολουθείται, προκειμένου να επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή θα προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγχόμενο της αποδιδόμενης σε αυτόν παράβασης ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση της διαφοράς.

Εάν τελικά η διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η τυχόν δήλωση του ελεγχόμενου περί παραδοχής της παράβασης, όπως περιλαμβάνεται στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται ανακληθείσα και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την Επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια.

δ) Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στη διαδικασία διευθέτησης στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης και η δυνατότητα ή μη αξιοποίησης των δηλώσεων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν από τα μέρη κατά τη διαδικασία αυτή, με την επιφύλαξη των σχετικών ενωσιακών διατάξεων.

ε) Η δυνατότητα ή μη χωριστής διευθέτησης, σε περίπτωση περισσότερων ελεγχομένων, εκ των οποίων μόνο μερικοί συναινούν στη διευθέτηση.

στ) Η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, να μειώσει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Η μείωση που θα προβλεφθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του προστίμου που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση μη διευθέτησης της διαφοράς, όπως αυτό το πρόστιμο θα διαμορφωνόταν ύστερα και από τυχόν μείωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25.

ζ) Ζητήματα διαχρονικού δικαίου.

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση κατ’ απλοποιημένη διαδικασία, στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η τέλεση της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και το γεγονός της διευθέτησης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις».

2. Στην περ. ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3959/2011 προστίθεται υποπερίπτωση εε) ως εξής:

«εε) Τον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών κατά το άρθρο 25α».

Άρθρο 106:

Ποινικές διατάξεις

Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης των προστίμων που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 25α, εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκλημάτων του παρόντος νόμου και των συρρεόντων εγκλημάτων που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων και τελούνται χωρίς χρήση βίας ή απειλής και επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις. Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του προστίμου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή των εγκλημάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα».Σχόλια