Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη

Με στόχο την άντληση 875 εκατ.ευρώ ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) πραγματοποιεί την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων.

Παράλληλα, με τη δημοπρασία αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους, οι οποίοι θα αποκτηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 έως και Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρείες.
Σχόλια