Δημόσιο: Αλλάζουν όλα στην αξιολόγηση

Δημόσιο: Αλλάζουν όλα στην αξιολόγηση

Η επιλογή και η αξιολόγηση των προϊσταμένων, θα εξαρτάται και από τους υφιστάμενους στην υπηρεσία, αλλά και από το κοινό.

Ανάμεσα στα κριτήρια είναι η γνώση του αντικειμένου και η εμπειρία, οι υπηρεσιακές σχέσης και οι σχέσεις με τους πολίτες, αλλά και η αποτελεσματικότητα η οποία έχει κυρίως να κάνει με την επίτευξη των στόχων.

Οπι υποψήφιοι για αναβάθμιση θα κρίνονται από τους προϊσταμένους και θα λαμβάνουν βαθμολογία στην κλίμακα από το 1 ως το 10.
Οι τρεις καλύτεροι θα τίθενται στην κρίση των συναδέλφων του τμήματος οι οποίοι θα ψηφίσουν και στη μυστική ψηφοφορία θα δίνουν απάντηση εάν η αξιολόγηση των προϊσταμένων ήταν δίκαιη η άδικη.
Σε περίπτωση αποδοκιμασίας αυτή λαμβάνεται υπόψη στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.

Τα μόρια για την επιλογή προϊσταμένων:

Δεύτερος τίτλος σπουδών 40
Μεταπτυχιακό 80
Διδακτορικό 200
Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ 140
Επιμόρφωση ΕΣΔΔΑ μισό μόριο για κάθε μέρα με ανώτατο όριο τα 20 μόρια
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας Ε.Ε. 35
Πολύ καλή γνώση 25
Άριστη γνώση δεύτερης γλώσσας Ε.Ε. 25
Πολύ καλή γνώση 15
Άριστη γνώση γλώσσας εκτός Ε.Ε. 10
Πολύ καλή γνώση 5

Εργασιακή εμπειρία 15 μόρια ανά έτος με ανώτατο όριο τα 450 μόρια
2 μόρια για κάθε μήνα στη θέση Γενικού Διευθυντή με ανώτατο όριο τα 150

1 μόριο για κάθε μήνα σε θέση διευθυντή με ανώτατο όριο τα 200 μόρια
0,5 μόριο για κάθε μήνα σε θέση τμηματάρχη με ανώτατο όριο τα 100
Συνέντευξη 200 μόρια ανά θεματική ενότητα με ανώτατο όριο τα 400Σχόλια