Επιστρέφουν 3.900 απολυμένοι

Επιστρέφουν 3.900 απολυμένοι

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επιστροφή 3.900 δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι απολύθηκαν ή τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δόθηκε στη δημοσιότητα, εργαζόμενοι που ανήκαν σε κλάδους και ειδικότητες που καταργήθηκαν καλούνται πλέον να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 21 Μαΐου στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν πριν κριθούν «διαθέσιμοι». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προσωπικό αυτό να μην έχει μεταταχθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης σε άλλη θέση του Δημοσίου.

Το σύνολο των εργαζομένων που επανέρχεται κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατείχε κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ή καταγγέλθηκε η εργασιακή του σχέση. Για τη σύσταση των κλάδων και ειδικοτήτων εκδίδεται πράξη του οικείου υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν αν θέλουν να επιστρέψουν στο παλιό τους πόστο ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις (εθελοντική κινητικότητα).

Τι θα ισχύσει για σχολικούς φύλακες και δημοτικούς αστυνομικούς

Η εγκύκλιος δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Τετάρτης, δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις») για την επαναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων που έχασαν τη δουλειά τους ή είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται λόγω διαθεσιμότητας.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, για τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων, το προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και πρώην εργαζομένους του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, «υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης βάσει των ανακοινώσεων του τέως υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετατάσσονται/μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών αυτών πινάκων». Παράλληλα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους δημοτικούς αστυνομικούς (Άρθρο 19), ενώ για τους σχολικούς φύλακες επισημαίνεται: «Υπάλληλοι ειδικότητας πρώην σχολικών φυλάκων, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης ως βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό κατηγορίας ΥΕ σε νοσοκομεία, με διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετατρέπονται οι θέσεις τους σε κατηγορία ΔΕ της ίδιας ειδικότητας και μεταφέρονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις».

Όσον αφορά στο προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ανήκε σε ειδικότητες που καταργήθηκαν (ΠΕ Ιατροί, ΤΕ Αισθητικής, ΔΕ Ηλεκτρονικοί), του δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη θέση, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να συμμετάσχει σε μεταγενέστερη διαδικασία κινητικότητας στο Δημόσιο, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση (Άρθρο 14).

Δικαίωμα επαναφοράς και συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας

«Το προσωπικό που θα επιστρέψει είτε στην παλαιά του θέση είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον μεταγενέστερα υποβάλει αίτηση και επιλεγεί σε θέση κινητικότητας, θα τοποθετηθεί οριστικά στην τελευταία» επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχαν ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, έχουν (βάσει του άρθρου 14) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α’ 167) και του Ν.4250/2014 (Α’ 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση
υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α’ 270)
υπάλληλοι οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης
υπάλληλοι οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 74) και
υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του Ν.4024/2011 (Α’ 226).Σχόλια