Η διηπειρωτική εξάπλωση της ανθεκτικής στην αζιθρομυκίνη σιγκέλωσης μέσω της σεξουαλικής μετάδοσης σε ομοφυλόφιλους άνδρες

Η διηπειρωτική εξάπλωση της ανθεκτικής στην αζιθρομυκίνη σιγκέλωσης μέσω της σεξουαλικής μετάδοσης σε ομοφυλόφιλους άνδρες

Οι συμπεριφορές που διευκολύνουν τη μετάδοση και την άτυπη πορεία της μόλυνσης συμβάλλουν στην εξάπλωση της ανθεκτικής στην αζιθρομυκίνη σιγκέλωσης σε ομοφυλόφιλους άνδρες

Υπόβαθρο

Η σιγκέλωση είναι μια οξεία, σοβαρή βακτηριακή κολίτιδα η οποία, σε χώρες υψηλού εισοδήματος, συσχετίζεται κατά κανόνα με τα ταξίδια σε περιοχές υψηλού κινδύνου (Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική). Από τη δεκαετία του 1970, η σιγκέλωση έχει επίσης αναφερθεί ως ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα στους άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες (MSM), στους οποίους η μετάδοση είναι ένα σημαντικό στοιχείο της επιδημιολογίας της σιγκέλωσης σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Στόχος μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε εξελιγμένη υποτυποποίηση και διεθνή δειγματοληψία, για τον προσδιορισμό παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση της σιγκέλωσης σε MSM, οι οποίοι σχετίζονται με έξαρση της μόλυνσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέθοδοι

Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλης κλίμακας, δια-τομεακή γονιδιωματική επιδημιολογική μελέτη των περιπτώσεων σιγκέλωσης που συλλέχθηκαν από 29 χώρες από το Δεκέμβριο του 1995 έως τις 8 Ιουνίου 2014. Εστιάζοντας σε μια συνεχή επιδημία στο Ηνωμένο Βασίλειο, συλλέξαμε και πραγματοποιήσαμε αλληλουχία πλήρους γονιδιώματος κλινικά απομονωμένων παθογόνων του ορότυπου 3α του Shigella flexneri από υψηλού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που σχετίζονται με ταξίδια και σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών. Εξετάσαμε τις σχέσεις μεταξύ γεωγραφικών, δημογραφικών και κλινικών δεδομένων των ασθενών με την αντιμικροβιακή ευαισθησία του απομονωμένου παθογόνου, τα γενετικά δεδομένα και τις προκύπτουσες εξελικτικές σχέσεις.

Ευρήματα

Λάβαμε 331 κλινικά απομονωμένα παθογόνα του ορότυπου 3α του S flexneri, συμπεριλαμβανομένων 275 από περιοχές χαμηλού κινδύνου (44 από άτομα που ταξίδεψαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου), 52 από περιοχές υψηλού κινδύνου και τέσσερα δείγματα εκτός ομάδας (δηλαδή, στενά σχετιζόμενα, αλλά γενετικά διακριτά απομονωμένα παθογόνα που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της ρίζας του φυλογενετικού δένδρου). Εντοπίσαμε μια πρόσφατα προκύψασα γενεά του ορότυπου 3α του S flexneri που έχει εξαπλωθεί διηπειρωτικά σε λιγότερο από 20 χρόνια σε όλες τις περιοχές που ήταν παραδοσιακά χαμηλού κινδύνου για σιγκέλωση μέσω σεξουαλικής μετάδοσης στους MSM. Η γενεαλογία είχε αποκτήσει πολλαπλούς καθοριστικούς παράγοντες μικροβιακής αντοχής και οι επικρατούσες υπο-γενεές σχετίζονταν στενά με την αντίσταση στην αζιθρομυκίνη μακρολιδίων. Οκτώ (4%) από τα 206 απομονωμένα στελέχη από τη σχετιζόμενη με τους MSM γενεαλογία ελήφθησαν από ασθενείς που είχαν παράσχει προηγουμένως ένα απομονωμένο παθογόνο. Αυτές οι σειριακές απομονώσεις υπέδειξαν άτυπες μορφές μόλυνσης (π.χ., επαναληπτική μόλυνση).

Ερμηνεία

Εντοπίσαμε συμπεριφορές που διευκολύνουν τη μετάδοση και την άτυπη πορεία της μόλυνσης ως επικρατούντες παράγοντες στους MSM που προσβλήθηκαν από σιγκέλωση. Η διηπειρωτική εξάπλωση της ανθεκτικής στα αντιμικροβιακά σιγκέλωσης μέσω καθιερωμένων τρόπων μετάδοσης τονίζει την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων στους MSM για τη δημόσια υγεία.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια