Εισαγγελεας Τσατάνη: Χειρίστηκα νόμιμα την δικογραφια Βγενοπούλου – Όλο το υπόμνημα

Εισαγγελεας Τσατάνη: Χειρίστηκα νόμιμα την δικογραφια Βγενοπούλου – Όλο το υπόμνημα

Λίγη ώρα πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, είχε στείλει η κ. Γεωργία Τσατάνη αναλυτικό υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πριν τη νέα εμφάνισή της σε ακρόαση την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, με την οποία ξεκαθαρίζει ότι απολύτως νόμιμα της ανατέθηκε η Δικογραφία Βγενόπουλου.

Ως προς το ζήτημα εάν ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς του Ν. 4022/2011 αποφασίζει κατ’ αποκλειστικότητα την άσκηση της ποινικής δίωξης ή, μήπως, τη σχετική απόφαση δύναται να λάβει και οποιοσδήποτε άλλος εισαγγελέας, η κ. Τσατάνη υποστηρίζει ότι ορθότερη, με βάση τη διατύπωση του νόμου, φαίνεται η θέση περί αποκλειστικής δράσης του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, αλλά υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 35 ΚΠΔ.

Με τις ρυθμίσεις του Ν. 4022/2011, υποστηρίζει η κ. Τσατάνη, παρέμεινε ανεπηρέαστη η διάταξη του άρ. 35 ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003) και το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3849/2010 ΦΕΚ Α 80/26.5.2010, βάσει της οποίας η ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση ανήκει στον Εισαγγελέα Εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 31 για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρεια του, ενώ ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη.

Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Από τη διατύπωση αυτή της διάταξης του άρ. 35 ΚΠΔ προκύπτει, σύμφωνα με την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Τσατάνη, η σαφής βούληση του νομοθέτη να αφήσει την ανώτατη διεύθυνση στην ανάκριση στον Εισαγγελέα Εφετών κατά το άρ. 35 Κ.Π.Δ., ακόμη και στην περίπτωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέως Διαφθοράς, εφόσον αυτός (Εισαγγελέας Διαφθοράς) δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, ώστε να εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα, ο Εισαγγελέας Εφετών, κατ΄άρθρο 35 ΚΠΔ, είτε να αρχειοθετεί την υπόθεση, είτε να παραγγέλει να κινηθεί η ποινική δίωξη.

Από την άλλη μεριά, εξακολουθεί να υφίσταται η αρμοδιότητα της εποπτείας από τον εποπτεύοντα κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν 4022/2011 Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για την αρχειοθέτηση, δηλαδή των άρθρων 43 επ. ΚΠΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, υποστηρίζει η κ. Τσατάνη προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με το υπόμνημά της, ότι είναι απολύτως συμβατές η από 22-4-2015 με αρ. πρωτ. 1360 Εγκύκλιος του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Νικολάου Παντελή, προς τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία αποφαίνεται υπέρ της αποκλειστικής αρμοδιότητος του Εισαγγελέως Διαφθοράς, για υποθέσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του Ν. 4022/2011, όσο και η υπ΄αριθμ. 5594/18-12-2015 Διάταξη Αρχειοθέτησης του ιδίου, επί της δικογραφίας, επί της οποίας διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέτασις κατόπιν της υπ΄αρθμ. ΕΚΔ 11315/13-11-2014 αναφοράς του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με την οποία «νομίμως ευρίσκεται εις χείρας της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών Γεωργίας Τσατάνη και αρμοδίως συνεχίζεται από αυτήν η προκαταρκτική εξέταση, μετά το υπ΄αριθμ. 73509/16-12-2014 έγγραφο της Εισαγγελέως Διαφθοράς Αθηνών προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Επίσης υποστηρίζει η κ. Τσατάνη, αποδεικνύοντας πλέον ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε αφαίρεση, όπως είχε υποστηρίξει ο κ. Δημ. Παπαγγελόπουλος, Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, και συγκεκριμένα αναφέρει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ότι «με το από 16-3-2015 και υπ΄αύξ. Αριθμ. Πρωτ. 74407/14 έγγραφό μας, διαβιβάσαμε προς την κ. Ε. Ράϊκου, Αντεισαγγελέα Εφετών, σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 5292/17-12-2014 παραγγελίας από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να συνεχίσει συμπληρωματικά την προκαταρκτική εξέταση, κατ΄άρθρο 2 Ν. 4022/2011 και σε συνδυασμό με το Ν. 3666/2008.

Αυτό και μόνον καταδεικνύει, ότι ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ και ουδεμία παραβίαση του Ν. 4022/2011 επεδείχθη εκ μέρους μου, αντιθέτως, κατ΄ εφαρμογήν της ανώτατης διεύθυνσης της ανακρίσεως κατ΄άρ. 35 ΚΠΔ, παρήγγειλα προς την Εισαγγελέα Διαφθοράς να συνεχίσει τις ενέργειές της.» Περαιτέρω ξεκαθαρίζει η κ. Τσατάνη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι «η επιμέλεια, που ώφειλα και μπορούσα να δείξω, με βάση τις ατομικές μου ικανότητες, γνώση, εμπειρία και εύορκο υπηρεσία επί τριάντα και πλέον έτη στην ορθία Δικαιοσύνη, εξαντλήθηκε τόσον μεν με την κατά την εκτέλεση της δοθείσας εις εμέ ως άνω υπ΄αριθμ. 5292/17-12-2014 παραγγελίας της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, την οποία ώφειλα εκ νομίμου υπηρεσιακού καθήκοντος να εκτελέσω, ούτε μπορούσα να αρνηθώ, ούτε είχα λόγους να απέχω από την εκτέλεσή της, όσο δε και με την υπ΄αριθμ. 5594/18-12-2015 Διάταξη Αρχειοθέτησης του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Νικολάου Παντελή, ο οποίος ήταν ο ανώτατος εποπτεύων Εισαγγελεύς της Εισαγγελίας Διαφθοράς, επί της δικογραφίας, επί της οποίας διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέτασις κατόπιν της υπ΄αρθμ. ΕΚΔ 11315/13-11-2014 αναφοράς του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών». Η συνέχεια αύριο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Διαβάστε όλο το υπόμνημα. Κάντε κλικ ΕΔΩ

                                   Διαβάστε επίσης: 

Πυρήνες της Φωτιάς: Προκήρυξη για το χτύπημα στην εισαγγελέα Τσατάνη και την επίσκεψη ΟμπάμαΣχόλια