Καινοτομία: Προσλαμβάνουν με νόμο παράτυπους μετανάστες στα χωράφια!

Καινοτομία: Προσλαμβάνουν με νόμο παράτυπους μετανάστες στα χωράφια!

Την ώρα που το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα σε πρόβλημα για… δυνατούς λύτες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ «καινοτομεί» προκαλώντας για άλλη μία φορά με τις αποφάσεις της, καλώντας, ουσιαστικά, παράνομους μετανάστες να έρθουν στη χώρα, όπου, βάσει νόμου πια, πιθανότατα θα βρουν εργασία!

Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αυτό ακριβώς προβλέπει τροπολογία του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία», την οποία συνυπέγραψαν και άλλοι δώδεκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία νομιμοποιεί τους παράνομους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας ως «εργάτες γης».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», και ψηφίστηκε την Πέμπτη 21 Απριλίου.

Μέσω της διάταξης, οι αγρότες διευκολύνονται στο να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους «παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης», δικαιολογώντας ταυτόχρονα τη σχετική δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής τους.

Συγκεκριμένα, «θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία), ενώ ο αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών».

Διαβάστε την τροπολογία:

Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 13α

Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται−τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160),

β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,

γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.

2. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζόμενων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).

Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης.

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει, βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011, εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 6. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων αναβλήθηκε η απομάκρυνση, υποβάλλουν στην Περιφέρεια του τόπου διαμονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2631).

Η Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά τόπον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα του Σώμα− τος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85,
87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των εργατών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Μπαλαούρας: Η τροπολογία επαναφέρει την ανθρώπινη διάσταση του εργαζόμενου

Αναφερόμενος στο θέμα, ο κ. Μπαλαούρας πήρε το λόγο στη Βουλή και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Έχω στοιχεία από σημαντικές επαφές με πολλές πλευρές και τώρα σαν βουλευτής αλλά και πριν με τα κινήματα που πηγαίναμε και στηρίζαμε αυτούς τους ανθρώπους, τους παράτυπους μετανάστες, που ζούσαν και εξακολουθούν να ζουν, δυστυχώς, σε άθλιες συνθήκες. Και ιδιαίτερα όταν ερχόταν ο έλεγχος του μεικτού κλιμακίου του ΙΚΑ, βουτούσαν σαν τους ασβούς στα κανάλια και μου θύμιζαν το τραγούδι του Σαββόπουλου “αναπνέεις με καλάμι», για να μην τους πιάσει ο έλεγχος και τους διώξουν από τη δουλειά. Ταυτόχρονα φοβόντουσαν για την απέλαση».

Ο ίδιος επεσήμανε ακόμη ότι η τροπολογία που αφορά στην αγροτική παραγωγή σε όλη την Ελλάδα, επαναφέρει την ανθρώπινη διάσταση του εργαζόμενου με την προσωρινή άδεια εργασίας και την ασφάλιση του στον ΟΓΑ με εργόσημο.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Σχόλια