Με νέο φιρμάνι Βούτση στραγγίζουν και πάλι Δήμους και Περιφέρειες : Στείλτε μας «αμελλητί» και το τελευταίο σεντ από το συρτάρι»

Με νέο φιρμάνι Βούτση στραγγίζουν και πάλι Δήμους και Περιφέρειες : Στείλτε μας «αμελλητί» και το τελευταίο σεντ από το συρτάρι»

Χέρι για μια ακόμη φορά στα ταμεία των Δήμων και Περιφερειών όλης της χώρας βάζει η κυβέρνηση, προσπαθώντας για μια ακόμη φορά με αυτόν τον τρόπο να ταΐσει το αδηφάγο τέρας των ταμειακών ελλειμμάτων και αφήνοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση «πανί με πανί».

Με μια νέα επιστολή-φιρμάνι προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης ζητά να αποσταλούν τα ταμειακά διαθέσιμα και μάλιστα χρησιμοποιώντας τη λέξη «αμελλητί», με το έγγραφο να παραπέμπει σε εξώδικο δικαστικού κλητήρα και μάλιστα «άλλων» εποχών…

Η επιστολή του Ν. Βούτση

«Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας – ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ»Σχόλια