Πρόγραμμα 4,7 δισ. ευρώ για αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Πρόγραμμα 4,7 δισ. ευρώ για αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε επίσημα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο, για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 4,7 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό ΠΑΑ επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων, και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Βάσει του ελληνικού ΠΑΑ, θα διατεθεί ενίσχυση στους αγρότες για να καλυφθεί ποσοστό 10,3% των γεωργικών εκτάσεων βάσει συμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1% για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.

Ακόμη, αναμένεται ότι 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση.

Επιπλέον, περισσότερες από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών, και για δραστηριότητες προώθησης, ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας καταλαμβάνει ποσοστό που υπερβαίνει το 6% της προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία περίπου 86.640 θέσεων κατάρτισης, για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις.

Το ΠΑΑ θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader, καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού, και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες από περίπου το 10% του πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο).Σχόλια