Πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα

Πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα

Ένα πούλμαν με 65 μετανάστες και πρόσφυγες έφυγε το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά όπου βρίσκονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα με προορισμό τις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι έως αργά το βράδυ δεν αναμένεται κανένα πλοίο με μετανάστες και πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου.

Την ίδια ώρα στον Πειραιά, συνεργεία καθαρισμού του δήμου καθαρίζουν το χώρο στην πύλη Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά μετά την αποχώρηση των προσφύγων:

Óõíåñãåßá êáèáñéóìïý ôïõ äÞìïõ êáèáñßæïõí ôï ÷þñï óôçí ðýëç Å3 óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ìåôÜ ôçí áðï÷þñçóç ôùí ðñïóöýãùí êáé ôùí ìåôáíáóôþí, óôï ÷þñï üðïõ äéáìÝíïõí ðñïóùñéíÜ ðåñßðïõ 5.000 ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò, ÐáñáóêåõÞ 8 Áðñéëßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓΣχόλια