Το Die Linke Ρηνανίας-Βεστφαλίας κόβει τις… παρτίδες με τον ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει ανοικτά τη ΛΑΕ

Το Die Linke Ρηνανίας-Βεστφαλίας κόβει τις… παρτίδες με τον ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει ανοικτά τη ΛΑΕ

Η κομματική οργάνωση στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου εκλέγονται η Βάγκενκνεχτ, η Γιέλπκε και το 1/3 της Κ.Ο. του κόμματος, αποφάσισε να διατυπώσει τη στήριξη επίσημα και ανοιχτά στην Λαϊκή Ενότητα..

Σημειωτέον πως τουλάχιστον ακόμα το 1/3 του Linke στηρίζει ΛΑ.Ε.

Η εμπειρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η παράδοσή της στο ευρωπαϊκό κατεστημένο με την υπογραφή τρίτου μνημονίου προκαλεί βαθιές αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αριστερά. Στη Γαλλία, ο ηγέτης του Αριστερού Κόμματος Ζαν-Λυκ Μελανσόν παρουσίασε το Σάββατο στο Παρίσι, στο πολυπληθές κοινό της γιορτής της Ουμανιτέ, της εφημερίδας του ΚΚ Γαλλίας, την πρότασή του για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για ένα σχέδιο Β για την Ευρώπη στο πλευρό του Οσκαρ Λαφοντέν και του Γιάννη Βαρουφάκη.

Η Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου είχε προ­σκλη­θεί για να αντι­προ­σω­πεύ­σει την Λαϊκή Ενό­τη­τα αλλά δεν μπό­ρε­σε να με­τα­βεί στο Πα­ρί­σι τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ημε­ρο­μη­νία.

Η συ­ζή­τη­ση όμως δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται στη Γαλ­λία. Με μια πολύ ση­μα­ντι­κή του από­φα­ση, το προ­ε­δρεί­ου του Die Linke του κρα­τι­δί­ου της Βό­ρειας Ρη­να­νί­ας-Βε­στφα­λί­ας, του πο­λυ­πλη­θέ­στε­ρου της Γερ­μα­νί­ας, δια­χω­ρί­ζει τη θέση από την άποψη της πλειοη­ψη­φί­ας της ηγε­σί­ας του κόμ­μα­τος σε ότι αφορά την εκτί­μη­ση της ελ­λη­νι­κής κα­τά­στα­σης. Επι­κρί­νει με δριμύ τρόπο την επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα και του ΣΎ­ΡΙ­ΖΑ να υπο­γρά­ψει τρίτο μνη­μό­νιο, το οποίο χα­ρα­κτη­ρί­ζει κα­τα­στρο­φι­κό και νε­ο­α­ποι­κιο­κρα­τι­κό. Επι­ση­μαί­νει επί­σης με θε­τι­κό τρόπο την ίδρυ­ση της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας την οποία θε­ω­ρεί ως την «κα­λύ­τε­ρη έκ­φρα­ση του ΟΧΙ» του ελ­λη­νι­κού λαού.

Το κεί­με­νο αυτό προ­χω­ρά­ει όμως πα­ρα­πέ­ρα, προ­βαί­νο­ντας με μια ρι­ζι­κή κρι­τι­κή της ίδιας της ΕΕ και της ευ­ρω­ζώ­νης τις οποί­ες χα­ρα­κτη­ρί­ζει ως φύσει αντι­δη­μο­κρα­τι­κά και νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα οι­κο­δο­μή­μα­τα. Καμ­μία αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να φέρει αντί­στα­ση εντός του πλαι­σί­ου της ευ­ρω­ζώ­νης το­νί­ζει η από­φα­ση του Die Linke της Βό­ρειας Ρη­να­νί­ας-Βε­στφα­λί­ας. Είναι πλέον εμ­φα­νές ότι οι όροι της συ­ζή­τη­σης για αυτά τα θέ­μα­τα στην ευ­ρω­παϊ­κή Αρι­στε­ρά έχουν πλέον αλ­λά­ξει και ότι η ελ­λη­νι­κή εμπει­ρία δρα ως κα­τα­λύ­της αυτών των εξε­λί­ξε­ων.

 

Από­φα­ση του προ­ε­δρεί­ου του Die Linke της Βό­ρειας Ρη­να­νί­ας-Βε­στφα­λί­ας

Μετά από την ήττα της Αρι­στε­ράς στην Ελ­λά­δα – ΟΧΙ στο τρίτο μνη­μό­νιο! Για μια πα­νευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση!

Υπο­γρά­φο­ντας την συμ­φω­νία με την πρώην Τρόι­κα, η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα απο­δέ­χτη­κε ένα τρίτο μνη­μό­νιο για την Ελ­λά­δα ερ­χό­με­νη έτσι σε αντί­θε­ση με την άρ­νη­ση της κα­τα­στρο­φι­κής πο­λι­τι­κής λι­τό­τη­τας για την οποία εκλέ­χτη­κε τον Ια­νουά­ριο με το σύν­θη­μα «καμ­μία θυσία για το ευρώ» και ερ­χό­με­νη επί­σης σε αντί­θε­ση με το απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος της 5ης Ιου­λί­ου το οποίο διορ­γά­νω­σε η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση. Για να πε­ρά­σει το μνη­μό­νιο από τη Βουλή η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα έπρε­πε να στη­ρι­χθεί στις ψή­φους της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας και του ΠΑΣΟΚ κόμ­μα­τα που ως «κόμ­μα­τα του μνη­μο­νί­ου» ητ­τή­θη­καν στις εκλο­γές του Ια­νουα­ρί­ου.

Πολλά στε­λέ­χη και μέλη της ηγε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εγκα­τα­λεί­πουν από τότε τον Τσί­πρα και την πο­λι­τι­κή του. Το μέ­τω­πο / κόμμα «Λαική Ενό­τη­τα» (ΛΑΕ), που ιδρύ­θη­κε από μέλη της αρι­στε­ρής πτέ­ρυ­γας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και άλ­λους αρι­στε­ρούς έξω από το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με πρό­ε­δρο τον Πα­να­γιώ­τη Λα­φα­ζά­νη θα κα­τε­βεί στις νεες εκλο­γές τις 20 Σε­πτεμ­βρί­ου. Η πολύ δη­μο­φι­λής στην Ελ­λά­δα πρό­ε­δρος της Βου­λής Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου υπο­στη­ρί­ζει την «Λαική Ενό­τη­τα». Κα­νείς δεν γνω­ρί­ζει ποιό θα είναι το απο­τέ­λε­σμα αυτών των εκλο­γών – μόνο ένα είναι σί­γου­ρο, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν θα είναι πια αυτή η δύ­να­μη ενά­ντια στα μνη­μό­νια όπως ήταν πριν από την πο­λι­τι­κή στρο­φή του Τσί­πρα.

Γιαυ­τό δεν ήταν πολυ σκό­πι­μο το ότι μέσα από το κόμμα μας (το DIE LINKE) πριν από οποια­δή­πο­τε συ­ζή­τη­ση με­τα­ξύ των μελών του για την και­νούρ­για κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα εξέ­φρα­σε την υπο­στή­ρι­ξή του στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σα να μη συ­νέ­βη τί­πο­τε. Πρό­κει­ται για υπο­στή­ρι­ξη προς ένα­­­­ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο οποί­ος είναι τε­λεί­ως αλ­λαγ­μέ­νος και που έχασε το πο­λι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό του πε­ριε­χό­με­νό του. Βέ­βαια ήταν η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση βρέ­θη­κε κάτω από μια φο­βε­ρή πίεση και το πρώτο μας κα­θή­κον ως Αρι­στε­ροί στη Γερ­μα­νία είναι η κρι­τι­κή της γερ­μα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και της σι­δε­ρέ­νιας αποι­κιο­κρα­τι­κού τύποθ πο­λι­τι­κής της.

Οφεί­λου­νε να ανα­πτύ­ξου­με σχέ­σεις με αυτές τις δυ­νά­μεις της ελ­λη­νι­κής Αρι­στε­ράς που αγω­νί­ζο­νται όπως πριν ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή λι­τό­τη­τας που επι­βάλ­λε­ται από την Ευ­ρω­παι­κή Ένωση και ενά­ντια στην κα­τάρ­γη­ση των στοι­χειω­δών δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των του ελ­λη­νι­κού λαού. Η «Λαϊκή Ενό­τη­τα» (ΛΑΕ) που ιδρύ­θη­κε με­τα­ξύ άλλων από πρώην βου­λευ­τές και μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μάλ­λον εκ­προ­σω­πεί και από τη σκο­πιά του κόμ­μα­τος DIE LINKE της Βό­ρειας Ρη­να­νί­ας-Βε­στφα­λία με το κα­λύ­τε­ρο τρόπο το «ΟΧΙ». Ανα­γκαία είναι όμως επί­σης μια εκτε­νής συ­ζή­τη­ση με­τα­ξύ των μελών του κόμ­μα­τός μας για την και­νούρ­για κα­τά­τα­ση στην Ελ­λά­δα και στην ελ­λη­νι­κή Αρι­στε­ρά.

Με το τε­λευ­ταίο τρίτο μνη­μό­νιο, η Ευ­ρω­παι­κή Ένωση (ΕΕ), η Ευ­ρω­παι­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα (ΕΚΤ) και οι συ­ντη­ρη­τι­κές και σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυ­βερ­νή­σεις της Ευ­ρώ­πης πε­τύ­χα­νε να κα­τα­στρα­φούν τα λίγα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα που είχαν απο­μεί­νει . Πέ­τυ­χαν επί­σης της επι­βο­λή μιας υπο­τέ­λεια που κα­ταρ­γεί και την ελευ­θε­ρία απο­φά­σε­ων εκλεγ­μέ­νων ελ­λη­νι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων και κοι­νο­βου­λί­ων. Αυτό εκ­φρά­στη­κε ανοι­χτά για πα­ρά­δειγ­μα από τον Βόλφ­γκανγ Σόι­μπλε με τη φράση «ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιός κυ­βερ­νά­ει στην Ελ­λά­δα είναι δε­σμευ­μέ­νος να τη­ρή­σει στις συμ­φω­νί­ες». Ένας ορ­γα­νι­σμός ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων της ελ­λη­νι­κής δη­μό­σιας πε­ριού­σιας που ελέγ­χε­ται από τους δα­νει­στές θα ωθή­σει στα άκρα την αντί­θε­σα ανά­με­σα στη φτώ­χεια τοθ δη­μό­σιου και τη συσ­σώ­ρευ­ση ενός μυ­θι­κού πλού­του στα χέρια μιας ελά­χι­στης μειο­ψη­φί­ας ιδιω­τών. Είναι φα­νε­ρό ότι μια τέ­τοια πο­λι­τι­κή θα συ­να­ντή­σει αντι­στά­σεις και πρέ­πει να επι­βλη­θεί τε­λι­κά με τη βια. Τα πρώτα δείγ­μα­τα αστυ­νο­μι­κής βιας από την κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τα έχου­με ήδη δει.

Αυτά τα οποία δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην Ελ­λά­δα, και το πώς αντι­με­τω­πί­ζε­ται η Ελ­λά­δα, δεν αφο­ρούν μόνο τα θύ­μα­τα αυτής της πο­λι­τι­κής στην Ελ­λά­δα. Σε αυτήν την πε­ρί­πτω­ση έχου­με να κά­νου­με με μια πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τι­μω­ρία. Το μή­νυ­μα είναι ότι που­θε­νά στην Ευ­ρώ­πη δεν επι­τρέ­πε­ται μια εναλ­λα­κτι­κή στην νε­ο­φι­λε­λεύ­τε­ρη πο­λι­τι­κή της λι­τό­τη­τας και των ιδιω­τι­κο­ποί­σε­ων για το συμ­φέ­ρον του κε­φα­λάιου και των τρα­πε­ζών. Καμ­μία δη­μο­κρα­τι­κή από­φα­ση , ούτε καν δη­μο­κρα­τι­κές εκλο­γές, επι­τρέ­πε­ται να απο­τρέ­ψουν αυτή την πο­λι­τι­κή. Τον τε­λευ­ταίο λόγο πρέ­πει έχουν οι χρη­μα­τα­γο­ρές.

Ένα συ­μπέ­ρα­σμα μπο­ρού­με να βγά­λου­με. Καμ­μία αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να φέρει αντι­στά­ση μέσα στην Ευ­ρω­ζώ­νη. Η Ευ­ρω­παι­κή Ένωση η ίδια είναι ένα αντι­δη­μο­κρα­τι­κό κα­τα­σκεύ­α­σμα με το οποίο δεν πε­τυ­χαί­νε­ται μια αλ­λη­λέγ­γυα εναρ­μό­νι­ση της οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κα­τά­στα­σης των λαών της Έυ­ρώ­πης. Η δη­μιουρ­γία της της Ευ­ρω­παι­κής Ένω­σης και προη­γού­με­νων ορ­γα­νι­σμών όπως η ΕΟΚ ήταν επί­σης έκ­φρα­ση μιας βα­θειάς επι­θυ­μί­ας των λαών να μην αλ­λη­λο­σκο­τώ­νο­νται στην Ευ­ρώ­πη. Προ­πα­ντώς η εχθρό­τη­τα με­τα­ξύ Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας έπρε­πε να γίνει πα­ρελ­θόν. Αλλά ο βα­θύ­τε­ρος σκο­πός της ΕΕ ήταν η ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση εμπο­ρευ­μά­των και κε­φα­λαί­ων και στο γε­νι­κευ­μέ­νο αντα­γω­νι­σμό να κερ­δί­ζει ο πιο δυ­να­τός. Η ΕΕ είναι μια Ευ­ρω­πή της ανι­σό­τη­τας και με αυτη την ΕΕ οι λαοί της Ευ­ρώ­πης δια­χω­ρί­ζο­νται με­τα­ξύ τους και έρ­χο­νται σε αντι­πα­λό­τη­τα.

Ντύσ­σελ­ντορφ, 2 Σε­πτεμ­βρί­ου 2015
DIE LINKE (H Αρι­στε­ρά) Βό­ρεια Ρη­να­νί­α­Βε­στφα­λία/Γερ­μα­νίαΣχόλια