Ξεκινά η υποβολή προτάσεων για το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Ξεκινά η υποβολή προτάσεων για το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Σήμερα ξεκινά  η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 35,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, οι προτάσεις αφορούν στη βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, αλλά και τις επενδύσεις σε κοινωνικές δομές της περιοχής.

Ενδεικτικές δράσεις:
• Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής.
• Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» και την προστασία της βιοποικιλότητας.
• Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.
• Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.
• Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.
• Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.
• Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση
• Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους, δωρεά οργάνων κ.α. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών.
• Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.
• Ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνοριακών κινητών μονάδων, τηλε-ιατρικής και άλλων μεθόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών με πυρήνα την τεχνολογία.
• Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών εταιριών που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες προωθούν τις αγορές εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.
• Υποστήριξη κοινωνικής δικαιοπαροχής (franchising), που αφορά στη μεταφορά του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικής εταιρίας από τη μια μεριά του συνόρου στην άλλη.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, οι προτάσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• να είναι ξεκάθαρες και να σχετίζονται τόσο με τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 όσο και με τις επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικού στόχους του κάθε άξονα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
• να αφορούν στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος
• να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου
• να υποβάλλονται μόνο στα αγγλικά. Αυτό ισχύει και για τα συνοδευτικά έγγραφα.Σχόλια