14:39 Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024
eReportaz

Live:

Kαι εγένετο… Intracom Properties

Kαι εγένετο… Intracom Properties

Η «Intracom Holdings» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 303201000 (εφεξής η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 16.01.2023 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δυνάμει της υπ’ αριθ. 2893071ΑΠ/10.02.2023 απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3448775 (ΑΔΑ:61Τ546ΜΤΛΡ-ΦΝΨ), εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, και σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Διασπώμενης (εφεξής η «Διάσπαση»), σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

(α) Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ίντρακομ Ακίνητα, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό ΓΕΜΗ 168876601000 και διακριτικό τίτλο «Intracom Properties» (εφεξής η «Επωφελούμενη») και εγκρίθηκε το Καταστατικό της.

Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του Καταστατικού της, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17.02.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3463541/17.02.2023.

(β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης «Intracom Properties», λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν

Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η καθεμία.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ως άνω διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

          

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας