More

  Στην αποφυγή «νέων Folli Follie» αποβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

  Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

  Του Θανάση Κουκάκη

  Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών και ειδικά στην μη επανάληψη σκανδάλων όπως αυτό της Folli Follie.

  Σχετικά Άρθρα:

  Folli Follie: Ύποπτοι και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης οι Κουτσολιούτσοι

  Folli – Follie: Απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα στους 14 κατηγορούμενους

  Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναβαθμίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο με την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα:

  • Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Σε αυτό εντάσσονται η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, κατά τρόπον ώστε να προασπίζεται η συγκρότησή του από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής καταλληλότητας είναι και η εκπροσώπηση των φύλων. H πολιτική καταλληλότητας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, πέραν όσων εν γένει ορίζει ο εταιρικός νόμος για την υποχρέωση προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ αυτών υπάγονται η υποχρέωση παρακολούθησης και περιοδικής αξιολόγησης του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.
  • Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός αυξάνεται από δύο σε τρία. Για τη λήψη ιδιαίτερα σημαντικών αποφάσεων, για όσες δηλαδή ο ν.4548/18 απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, τα κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών αυστηροποιούνται και καθορίζεται διαδικασία αντικατάστασής τους, όταν συντρέχει λόγος.
  • Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που υπέχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί – πέραν του γενικού ορισμού τους, που σήμερα ανευρίσκεται στο αρ. 3 του ν.3016/02 – το ειδικό πεδίο ευθύνης εκάστου, και να καταστεί ουσιαστικά ενεργός ο ρόλος τους. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι τα εκτελεστικά ενημερώνουν εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο για σημαντικές αποφάσεις και κινδύνους και ότι τα μη εκτελεστικά εξετάζουν προσεκτικά την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και τις επιδόσεις των εκτελεστικών μελών.
  • Η υποχρέωση, εφόσον ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται εκ των εκτελεστικών μελών, να ορίζεται αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών.
  • Εισάγονται δύο νέες (δηλαδή, πέραν της επιτροπής ελέγχου που θεσμοθετήθηκε με το αρ.44 του ν.4449/2017), διακριτές επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο, η επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο συνέχεται με την αποτελεσματική ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το διοικητικό συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας. Η λειτουργία κάθε μίας εκ των επιτροπών διέπεται από σχετικό κανονισμό λειτουργίας.
  • Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Αυτές, παρά ταύτα, είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, κατά τρόπον ώστε οι θεσπιζόμενες υποχρεώσεις να παραμένουν αναλογικές, και επομένως αποτελεσματικές. Ειδικότερα, απαιτείται πρόβλεψη μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο να περιλαμβάνει αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, επαρκείς διαδικασίες εντοπισμού και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας με τους μετόχους και πολιτική αποδοχών εξυπηρετούσα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας.
  • Προβλέπεται υποχρέωση θέσπισης Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθώς επίσης υποχρέωση μέριμνας για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας και των σημαντικών θυγατρικών της. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας ενισχύεται σημαντικά. Αποσαφηνίζεται και επικαιροποιείται το πεδίο αρμοδιοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ενώ πλέον η παροχή στοιχείων από τον εσωτερικό ελεγκτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παύει να υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
  • Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων.
  • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους. Με τη ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται η πρακτική εταιρειών να εφαρμόζουν τον δικό τους κώδικα.
  • Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό. Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας της αιτιολογημένης πρότασης των υποψηφίων να αναλάβουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία περιλαμβάνεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, πληροφόρηση σχετικά με την παρούσα δραστηριότητα του υποψηφίου (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών), καθώς και ο τρόπος πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας (και τυχόν ανεξαρτησίας). Εισάγεται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Θεσπίζεται η υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου να παρέχει εξηγήσεις στην ετήσια οικονομική έκθεση για τον τρόπο εκτίμησης των προοπτικών της εταιρείας και τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Γάμοι και βαφτίσια με 100 άτομα από τον Ιούνιο (video)

  Οι γάμοι και τα βαφτίσια θα έχουν… περιορισμούς για ακόμη ένα καλοκαίρι, όπως είπε το απόγευμα ο Άκης Σκέρτσος, κατά την ανακοίνωση της άρσης...

  Στον Εισαγγελέα το πόρισμα για τα αίτια θανάτου της 27χρονης Δώρας που “χάθηκε” μετά τον τοκετό

  Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, παραδόθηκε σήμερα στον εισαγγελέα το πόρισμα για το θάνατο της 27χρονης Δώρας που πέθανε μετά τον τοκετό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο...

  Κλάματα και κραυγές στη βίλα του Πέτρου Φιλιππίδη μετά τη βαριά ποινική δίωξη

  Το κλίμα στη βίλα της οικογένειας Φιλιππίδη στο Ψυχικό ήταν βαρύ και τεταμένο από την πρώτη στιγμή. Τόσο η σύζυγος του ηθοποιού, σκηνοθέτη και θιασάρχη...

  Νίκος Κοκλώνης: Μετακομίζει από τις εγκαταστάσεις του Open στα παλιά γραφεία του ALPHA

  Μέχρι τον επόμενο μήνα αναμένεται να έχει αποχωρήσει ο Νίκος Κοκλώνης και η Barking Well Media από τις εγκαταστάσεις της Παιανίας, όπου ως γνωστόν...

  Νίκος Βέρτης: Επέστρεψε από το Ισραήλ λόγω της εκρηκτικής κατάστασης

  Στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Νίκος Βέρτης και οι συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής και η ομάδα...