0:43 Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
eReportaz

Live:


Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο στόχαστρο της ΕΕ

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο στόχαστρο της ΕΕ

Ένας προτεινόμενος κεντρικός οργανισμός για την υποστήριξη του εντοπισμού και της αφαίρεσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) θα αξιολογεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα διαφυλάσσεται τεχνικά η ιδιωτική ζωή κατά τον εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου σε γραπτές επικοινωνίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, σύμφωνα με τον τελευταίο συμβιβασμό του σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση του CSAM.

Το σχέδιο νόμου, με ημερομηνία 14 Ιουνίου, το οποίο είδε το Euractiv, δίνει παραδείγματα οπτικών επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στις εξουσίες των αρχών για τον εντοπισμό CSAM, όπως είχε αναφέρει και προηγουμένως το Euractiv.

Η πρόταση εστάλη από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER), στην οποία συμμετέχουν οι 27 πρέσβεις. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο φάκελος, που έχει κολλήσει εδώ και μήνες, θα μπορούσε τελικά να πάει ένα βήμα παρακάτω.

Όπως ανέφερε το Euractiv, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα, η βελγική προεδρία αντιμετώπισε τις ανησυχίες των αντιπροσωπειών σχετικά με το σχέδιο νόμου.

Οι Βέλγοι στοχεύουν σε μια συμφωνία σε επίπεδο COREPER, με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson να αναμένει ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις, γνωστές ως τριμερείς, θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι.

Το προηγούμενο σχέδιο απέκλειε τις ηχητικές επικοινωνίες από το πεδίο εφαρμογής, αλλά περιελάμβανε το οπτικό περιεχόμενο.

Η τελευταία έκδοση αποκλείει τις γραπτές επικοινωνίες και διευκρινίζει ότι οι εντολές ανίχνευσης ισχύουν μόνο για οπτικό περιεχόμενο, από εικόνες και στοιχεία βίντεο μέχρι GIF και αυτοκόλλητα. Ωστόσο, το έγγραφο αναφέρει ότι η προσέλκυση παιδιών θα πρέπει να εξακολουθεί να εντοπίζεται μέσω οπτικών στοιχείων όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος για την ανίχνευση και την αναφορά επιγραμμικών CSAM.

Αντιμετώπισε επικρίσεις για το γεγονός ότι ενδεχομένως επιτρέπει στις δικαστικές αρχές να ζητούν τη σάρωση ιδιωτικών μηνυμάτων σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp ή το Gmail, τα οποία αυτή τη στιγμή προστατεύονται μέσω της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.

Ο ρόλος του Κέντρου της ΕΕ στην προστασία της ιδιωτικής ζωής

Το τελευταίο σχέδιο παραδίδει τη σκυτάλη στο Κέντρο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (End-to-end encryption-E2EE). Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του E2EE, αναφέρει το σχέδιο.

Το E2EE διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν ένα μήνυμα, διατηρώντας το ιδιωτικό ακόμη και από τον πάροχο της πλατφόρμας, όπως γίνεται στο WhatsApp ή το Signal.

Για να διατηρηθεί το E2EE, οι τεχνολογίες που προορίζονται για τον εντοπισμό CSAM σε υπηρεσίες E2EE πρέπει να πιστοποιούνται και να δοκιμάζονται από το Κέντρο της ΕΕ και να συμφωνούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν η τελευταία εγκρίνει «τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εντολών εντοπισμού».

Το Κέντρο της ΕΕ προβλέπεται επίσης να βοηθήσει τους παρόχους πλατφορμών στην αξιολόγηση του κόστους της ανάλυσης ανώνυμων δεδομένων για την ανίχνευση CSAM. Οι πάροχοι πρέπει να εφαρμόζουν μηχανισμούς γονικού ελέγχου, να χειρίζονται τις αναφορές πιθανών CSAM και να παράγουν στατιστικά δεδομένα για την αξιολόγηση.

Οι πάροχοι μπορούν να ζητούν τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο της ΕΕ σχετικά με μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας που διατηρούν την ιδιωτικότητα, με το κόστος να καλύπτεται από το Κέντρο για πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους.

Διαγραφές και εντολές αποκλεισμού

Το νέο κείμενο απαιτεί από τους παρόχους διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης να διαγράφουν από τη λίστα τους ιστότοπους που εμφανίζουν CSAM.

Οι εντολές διαγραφής και αποκλεισμού μπορούν να εκδίδονται από την αρμόδια ή δικαστική αρχή ενός κράτους μέλους προς τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες αυτές πρέπει στη συνέχεια να ενημερώνουν τους χρήστες για τους λόγους διαγραφής από τη λίστα, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για προσφυγή.

Αρμόδιες αρχές είναι οι εθνικές δικαστικές αρχές. Τα κράτη μέλη που απαιτούν δικαστική άδεια πρέπει να ειδοποιούν και να ενημερώνουν την Επιτροπή.

Οι πάροχοι πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές έκδοσης για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης, να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στην CSAM και να ενημερώνουν τακτικά για την αποτελεσματικότητά τους.

Εκτίμηση κινδύνου

Οι αξιολογήσεις κινδύνου πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια για υπηρεσίες χαμηλού κινδύνου, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια για υπηρεσίες μεσαίου κινδύνου και τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο για υπηρεσίες υψηλού κινδύνου, αναφέρει το νέο κείμενο.

Η Συντονιστική Αρχή κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και μπορεί να ζητήσει βοήθεια από το Κέντρο της ΕΕ, με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι πάροχοι στην Αρχή.

Τα αποτελέσματα ταξινομούν τις υπηρεσίες ως υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου, εξασφαλίζοντας ποιοτικές και συγκρίσιμες αξιολογήσεις.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει πρόσθετες πράξεις για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων κατηγοριοποίησης κινδύνου.

Οι Συντονιστικές Αρχές, οι οποίες εποπτεύουν την εφαρμογή του νόμου σε κάθε χώρα, μπορούν να ζητούν ενημερώσεις από άλλα κράτη μέλη και παρόχους υπηρεσιών χαμηλού έως μεσαίου κινδύνου. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να εντοπίζουν τους κινδύνους σε συγκεκριμένα στοιχεία της υπηρεσίας ή ομάδες χρηστών, με στόχο τον αποτελεσματικό μετριασμό της CSAM.

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ή διαπροσωπικής επικοινωνίας πρέπει να μετριάσουν τους εντοπισμένους κινδύνους CSAM, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα τμήματα ή χρήστες.

Θα πρέπει να παρέχουν προσβάσιμα εργαλεία στους χρήστες για να αναφέρουν CSAM και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις τηλεφωνικές γραμμές. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους, διασφαλίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατ’ οίκον έκτιση ποινής για ηλικιωμένο που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης εγγονής του

Νίσυρος: Συνελήφθη ο αρχαιοφύλακας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας