Αυτά είναι τα συνηθέστερα παράπονα των καταναλωτών για τηλεφωνία & ίντερνετ

Αυτά είναι τα συνηθέστερα παράπονα των καταναλωτών για τηλεφωνία & ίντερνετ

Εξετάζοντας το 30% των σχετικών αναφορών στο Συνήγορο του Καταναλωτή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διοργάνωσε σήμερα συνάντηση εργασίας, στην οποία συζητήθηκαν τα εφτά συνηθέστερα προβλήματα των χρηστών υπηρεσιών τηλεφωνίας και ίντερνετ.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα περισσότερα παράπονα συγκέντρωσαν το περασμένο έτος:

– Η μονομερής τροποποίηση όρων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από κάποιες εταιρείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για τιμολογιακές αυξήσεις, που επιβάλλονται μονομερώς στον καταναλωτή κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης.

– Η διευκόλυνση της ενημέρωσης των καταναλωτών για τους βασικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτουν με τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δια της καθιέρωσης της υποχρέωσης αναγραφής και της συγκέντρωσης των όρων αυτών (κυρίως όσων αφορούν το τίμημα, τη διάρκεια, την επιδότηση και τους φόρους) στην αρχή της σύμβασης, κατά τρόπο ευδιάκριτο, απλό και κατανοητό.

– Η καθιέρωση υποχρέωσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε περίπτωση υπέρβασης όχι μόνο του 80%, αλλά και του 100% για όλα τα οικονομικά πακέτα.

– Η παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή, κατά τη σύναψη της σύμβασης, να ζητήσει την αυτόματη διακοπή, όταν υπερβεί την κατανάλωση του οικονομικού του πακέτου κατά συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ., στο 110% ή 120%), προκειμένου να αποφευχθούν, σε περιπτωση υπερβάσεων, ανεπιθύμητες χρεώσεις.

– Η αποσαφήνιση ότι όλες οι ανανεώσεις συμβάσεων τηλεπικοινωνιών πρέπει να γίνονται γραπτώς.

– Η παροχή δωρεάν στον καταναλωτή αντιγράφου των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του με την εταιρεία, όταν ζητείται.

– Το ζήτημα της ελλιπούς ή μη συνεχούς κάλυψης των παραμεθόριων περιοχών από ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η συνακόλουθη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται το γεγονός αυτό για τους καταναλωτές.

Μετά τη συνάντηση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, δήλωσε ότι: «στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της συνεργασίας των δύο αρχών στο πεδίο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης προβλημάτων και της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών-χρηστών υπηρεσιών τηλεφωνίας και ίντερνετ, το ζητούμενο είναι να υπάρχει ενημέρωση με πληρότητα και σαφήνεια, να μην επιβαρύνονται με δυσβάστακτες χρεώσεις και να τηρείται η νομοθεσία».Σχόλια