Ευέλικτα τα capital controls για την εκκλησία με υπογραφή Τσακαλώτου

Ευέλικτα τα capital controls για την εκκλησία με υπογραφή Τσακαλώτου

Tην ίδια στιγμή που όλοι εμείς οι κοινοί θνητοί μπορούμε να κάνουμε ανάληψη μέχρι 420 ευρώ , την ίδια στιγμή που στελέχη της κυβέρνησης, με τελευταίο τον υπ. Παιδείας Νίκο Φίλη, ζητούν το διαχωρισμό Κράτους και εκκλησίας, τα capital controls γίνονται πολύ ευέλικτα για την Μητρόπολη και την Αρχιεπισκοπή.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και έχει την υπογραφή του υπ. Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου,  οι Μητροπόλεις έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αναλήψεις έως 10.000 ευρώ το μήνα και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως 20.000 ευρώ.

 

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα απ’ το ΦΕΚ 2100/ 25.9.2015:

fek

 

Η ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της Εκκλησίας:

«Περί ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὡς πρός τά κατ’ ἐξαίρεσιν ἐπιτρεπόμενα ποσά ἀναλήψεως μετρητῶν διά τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις»

(29/9/2015).

Πρωτ. 4705

Ἀριθμ. Διεκπ. 2122

Ἀθήνῃσι 29ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν Ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ 2015/Χ.Π.2672 ἀπόφασιν τοῦ Ἀξιοτίμου κ. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ρυθμίσεις θεμά-των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κε-φαλαίων», δημοσιευθεῖσαν εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 2100/ 25.9.2015 Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, τεῦχ. Β΄, ὡς καί τό ἀπό 28.9.2015 σχετικόν Δελτίον Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, συμφώνως πρός τά ὁποῖα (παράγρ. 1, ἐδ. ιθ και κ), κατ’ ἐξαίρεσιν τῶν ἐπιβληθέντων περιορισμῶν κινήσεως κεφαλαίων, ἐπιτρέπονται πλέον ἀναλήψεις μετρητῶν διά τάς Ἱεράς Μητροπόλεις ἕως τοῦ ποσοῦ τῶν δέκα χιλιάδων (10.000) εὐρώ καί διά τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν ἕως εἴκοσι χιλιάδων εὐρώ (20.000) μηνιαίως, ἐξ ἑνός πιστωτικοῦ ἱδρύματος καί ἐξ ἑνός λογαριασμοῦ, ἐπί τῇ προσκομίσει ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου αὐτῶν, ὅτι δέν ἔχουν πραγματοποιήσει ἀνάληψιν ἐντός τοῦ τρέχοντος μηνός ἐξ ἄλλου λογαριασμοῦ τοῦ ἰδίου ἤ ἄλλου πιστωτικοῦ ἱδρύματος. Αἱ ὡς ἄνω συναλλαγαί θά διεκπεραιοῦνται ἀπ’ εὐθείας διά τοῦ δικτύου τῶν καταστημάτων τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων.

 


Σχόλια