Παρουσίαση της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς

Παρουσίαση της πρώτης έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς

Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016 παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου σε εκπροσώπους των Μέσων.

Η έκθεση στοχεύει στη συνολική παρουσίαση της εταιρείας μας, αποτυπώνοντας την αξία που δημιουργεί για την αγορά, τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη σύνδεση των δραστηριοτήτων μας με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής μας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχος μας είναι η Έκθεση αυτή να αποτελέσει, στο πλαίσιο της λογοδοσίας και διαφάνειας, ένα βήμα διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενά μας μέρη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και προσδοκίες τους, αλλά και να αποτελέσει ένα εργαλείο βελτίωσης της επίδοσής μας σε σχέση με τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που μας αφορούν και στα οποία μπορούμε να συνεισφέρουμε.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου της Εταιρείας ως προς την τήρηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και αποτυπώνει επίσης τη δέσμευση της Εταιρείας για την τήρηση των Αρχών AA1000APS.

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο εστιάζει στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας μας, δηλαδή στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στους Συνεργάτες, στους Εξωτερικούς Συνεργάτες και στα Προϊόντα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο. Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να συνδυάσουμε τους εταιρικούς στόχους της επιχείρησης με την ευρύτερη συμβολή μας στη
βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Παράλληλα με την πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάστηκαν και κάποια βασικά στοιχεία από τη δεύτερη κοινωνικοοικονομική μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία μας για το οικονομικό έτος 2016-2017:

• H Συνολική Προστιθέμενη Αξία που δημιουργήσαμε για τo έτος 2015 ανέρχεται σε €616 εκ. και για το 2016 σε €659 εκ., αυξημένη κατά 7%

• Η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργήσαμε στην ελληνική οικονομία για το 2015 αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ και για το 2016 στο 0,37% του ΑΕΠ

• Η Συνολική συνεισφορά μας στα φορολογικά έσοδα της χώρας για το έτος 2015 ανέρχεται σε €230 εκ. και για το έτος 2016 σε €244 εκ. αυξημένη κατά 6%

• 17.413 θέσεις εργασίας το 2016 (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες) αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με το 2015 όπου το σύνολο των θέσεων εργασίας ήταν 16.353

Προσδοκία μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική την πορεία μας στη Lidl Ελλάς δημιουργώντας από σήμερα όλες τις προϋποθέσεις και συνθήκες για «ένα καλύτερο αύριο»!
Σχόλια