Το… πάρτι αμοιβών στα ΕΛΠΕ και τα άγνωστα εκατομμύρια οφειλών προς το Ιράν

Το… πάρτι αμοιβών στα ΕΛΠΕ και τα άγνωστα εκατομμύρια οφειλών προς το Ιράν

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου στα ΕΛΠΕ όπου τέσσερα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ -κάποια εκ των οποίων έχουν και το ρόλο του Γενικού Διευθυντή- εισέπραξαν το ποσό των 864 χιλιάδων ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 συνολικά επτά άτομα είχαν μοιραστεί περίπου το ίδιο ποσό. (Ουσιαστικά μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων και αυξάνεται η δαπάνη ανά δικαιούχο).

Είναι δε αξιοσημείωτο το γεγονός, όπως γράφει το bankingnews.gr, ότι η εταιρία αποφεύγει να δώσει στοιχεία αναλυτικά στις προσκλήσεις και τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής συνέλευσης για τις αμοιβές ΔΣ για το 2016.

Είναι άραγε τυχαίο αυτό όταν το 2015 ξέσπασε σάλος όταν ο κ. Τσοτσορός πέρασε απόφαση στη Γενική Συνέλευση με τη στήριξη του Δημοσίου με βάση την οποία αύξησε τις αποδοχές του από τα 170.000 ευρώ το χρόνο στα 280.000 ευρώ; Προφανώς όχι, αλλά με την ανοχή των αρμοδίων αρχών το 2016 οι αμοιβές των κορυφαίων στελεχών πέρασαν «αναίμακτα», όπως περνούν και αμοιβές πρόκληση δήθεν συμβούλων επικοινωνίας και τύπου και κατ ουσίαν δημοσιογράφων που έχει προσλάβει ο κ. Τσοτσορός, οι οποίες ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ το μήνα και προσεγγίζουν τις 100.000 ευρώ τον χρόνο. Όλα αυτά είναι σε γνώση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και της μισθοδοσίας του προσωπικού αλλά και των καταβολών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης, δεν υπάρχει ανάλυση των υποχρεώσεων για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Άραγε καταβάλλονται οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες στην ώρα τους; Η απάντηση σε αυτό ίσως δινόταν από ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων και της διαχρονικής τους εξέλιξης η οποία δεν υπάρχει με τη σφραγίδα της PriceWaterHouseCoopers που είναι ο ορκωτός ελεγκτής των ΕΛΠΕ.

Την ίδια στιγμή δεν περιλαμβάνει στις ιστοσελίδες οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών από το 2014 ενώ θα είχε ενδιαφέρον να δοθούν στοιχεία για τις εγγυήσεις που δόθηκαν σε θυγατρικές όπως η ELPE-EDISSON και το αν και κατά πόσο οι εγγυήσεις έχουν δοθεί από όλους τους μετόχους με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

Θολό τοπίο με τις οφειλές εκατομμυρίων  προς το Ιράν

Εν τω μεταξύ, θολό τοπίο παραμένει η υπόθεση των οφειλών προς τον Ιράν. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου 2016, σύμφωνα με το δημοσίευμα του bankingnews.gr, «Ο λογαριασμός “Προμηθευτές”, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνει ποσά οφειλόμενα από αγορές αργών πετρελαίων από το Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Μαρτίου 2012, στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου συμβολαίου με την NIOC. (σ.σ. Τα ποσά απλά δεν αναφέρονται ως να έχουν εξαφανιστεί).

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Ομίλου να αποπληρώσει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, αυτό δεν κατέστη εφικτό, λόγω της μη αποδοχής πληρωμών από το διεθνές τραπεζικό σύστημα, προς Ιρανικές τράπεζες και κυβερνητικές εταιρείες, μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.

Μετά τις 30 Ιουνίου 2012, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ιράν κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίηση πληρωμών προς τη NIOC (Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 267/2012 της 23 Μαρτίου 2012).

Ο Όμιλος είχε ενημερώσει τον προμηθευτή του για τη σχετική καθυστέρηση, η οποία οφειλόταν σε νομικές περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του.

Στις 18 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποφάσισε (Απόφαση ΚΕΠΠΑ 2015/1863) την άρση του συνόλου των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων της ΕΕ απέναντι στο Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 2231 (2015) και το Παράρτημα Β της ΑΣΑΗΕ 2231 (2015), καθώς επίσης και την επικύρωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ αναφορικά με την ορθή υλοποίηση των συμφωνημένων μέτρων σε σχέση με το πυρηνικό ζήτημα.

Στις 16 Ιανουαρίου 2016 («Ημέρα Εφαρμογής»), το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε (απόφαση ΚΕΠΠΑ 2016/37) την εφαρμογή της απόφασης ΚΕΠΠΑ 2015/1863 με ισχύ από την 16η Ιανουαρίου 2016.

Την ίδια ημέρα επήλθε επίσης μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, στις 22 Ιανουαρίου 2016 τα Ελληνικά Πετρέλαια και η NIOC κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για την επανέναρξη των εμπορικών τους σχέσεων σχετικά με την προμήθεια αργού, καθώς και για τη διευθέτηση των οφειλών.

Η υλοποίηση της συμφωνίας αυτής, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων που ακόμη δεν έχουν αρθεί.

Βάσει της ως άνω συμφωνίας-πλαίσιο, το σχετικό ποσό, πληρωτέο μετά από 12 μήνες, έχει μεταφερθεί από τους προμηθευτές στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2016».

Από τα παραπάνω καθίσταται αντιληπτό ότι η εταιρία δεν δίνει ουσιαστικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία, ούτε καν για το ποσό το οποίο όμως μπορεί να επηρεάσει αισθητά τα μεγέθη της.

Με βάση τις παραπάνω αναφορές όμως, αν κάποιος ανατρέξει στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαπιστώνει στο εννεάμηνο εκτίναξη κατά 220 εκατ. ευρώ. Δεν ξέρει όμως κανένας πότε θα πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές.

Σχόλια