Κλειστό και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Κλειστό και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 16.7.2015 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 79/14.07.2015), όπως ισχύει:

α) θα παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά

β) θα παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων

γ) θα εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

δ) θα εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρεία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ)

ε) θα εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).Σχόλια