1:48 Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024
eReportaz

Live:

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η Στρατηγική ESG βασικός πυλώνας του νέου επιχειρησιακού αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου.

Βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του και για το 2022, αποτέλεσε η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα, ο Όμιλος συνέχισε την επιτυχή ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία, και την Εταιρική Διακυβέρνηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, συνδυάζοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις και το ESG αποτύπωμα για ακόμη πιο ισχυρή και ανθεκτική ανάπτυξη.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή του 2021, το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2022 στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ενδυναμώνεται σημαντικά με στόχο πάντα την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και της πράσινης μετάβασης. Εντός του έτους, το 30% των δραστηριοτήτων του Ομίλου χαρακτηρίστηκε ως επιλέξιμο και ευθυγραμμισμένο με το EU Taxonomy, ενώ οι εκπομπές αέριων ρύπων του θερμοκηπίου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 24% συγκριτικά με το 2021. Παράλληλα, ο Όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκπομπών (τρίτων) ύψους 1.266 χιλ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.), ενώ οι μονάδες επεξεργασίας στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του κλάδου Περιβάλλοντος του Ομίλου διαχειρίστηκαν  συνολικά 958 χιλ. τόνους στερεών και 297 εκ. κ.μ. υγρών αποβλήτων.

 Στον τομέα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η συνεισφορά του Ομίλου για το 2022 ανήλθε στα €3,7 εκατ., με την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς των τοπικών κοινωνιών, εθελοντικών δράσεων των εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης της Νέας Γενιάς. Ο Όμιλος διαχρονικά στηρίζει την κοινωνία δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, αλλά και την ανάδειξη της σημασίας των αρμονικών σχέσεων, της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες ανέρχονται σε ποσοστό της τάξης του 80% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά σε διευθυντικά στελέχη άγγιξε το 81%. Παράλληλα, το 92% των προμηθειών των εταιρειών του Ομίλου προέρχονται από τοπικούς προμηθευτές και συνεργάτες στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου των κοινωνικών του δράσεων και πρωτοβουλιών στην Κοινωνία,  προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Χορηγιών και Δωρεών και αντίστοιχη Πολιτική για τις δράσεις αυτές.

Την ίδια χρονιά, η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ενδυναμώθηκε περαιτέρω με δράσεις που τοποθετούν ως προτεραιότητα θέματα διαφάνειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ η λήψη της πιστοποίησης Προτύπου ISO 37000:2021 – Σύστημα Διακυβέρνησης Οργανισμών, καθώς είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που τη λαμβάνει. Επιπλέον, η δέσμευση διαχείρισης των καταγγελιών υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος εταιρικής διαχείρισης που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37002:2021.

Βασικό πυλώνα ωστόσο της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν η Καινοτομία και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Η αέναη διαδικασία συνεχούς εξέλιξης οδήγησε στη συμμετοχή των ανθρώπων του Ομίλου σε 8 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς και υλοποίησε επενδύσεις ύψους €2,5 εκ. σε δράσεις συναφείς με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο των πολιτικών που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του  ο Όμιλος έθεσε ως βασική προτεραιότητα, σε εναρμόνιση με τις αρχές και τις αξίες του, την προώθηση της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε μία σειρά πρωτοβουλιών όπως η εφαρμογή νέας Πολιτικής Διαφορετικότητας, Ισοτιμίας & Συμπερίληψης αλλά και η υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (WEPs).

Συγκεκριμένα, το 2022 αυξήθηκε κατά 3 μονάδες σε σχέση με το 2020 το ποσοστό γυναικών εργαζομένων, ενώ το 44% των θέσεων των κεντρικών γραφείων καλύπτει γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέσπασε βαθμολογία υψηλότερη από το όριο ένταξης από τον Bloomberg Global Equality Index.

Τέλος, η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων ESG αποτυπώνεται στη συμμετοχή που υπέβαλε για πρώτη φορά στον Δείκτη Αειφορίας “Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series”.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά: «To 2022 υπήρξε χρονιά πολλών νέων πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και έτος σημαντικών επιχειρησιακών οροσήμων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε διπλή ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων (double materiality) σύμφωνα με το GRI, ξεκίνησε – και συνεχίζεται μέχρι σήμερα- ο σχεδιασμός του Οδικού Χάρτη προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης η διαδικασία αναγνώρισης και αναλυτικής αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων και των δυνητικών οικονομικών τους επιπτώσεων σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate – related Financial Disclosures) και προχώρησε ο σχεδιασμός προγράμματος Αντιμετώπισης Κλιματικών Κινδύνων. Παράλληλα και για

πρώτη φορά ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε στον Δείκτη Αειφορίας “Financial Times Stock Exchange4Good

(FTSE4Good) Index Series”.».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022  του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι διαθέσιμη εδώ

Η Έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), του νέου Οδηγού Δημοσιοποίησης Μη-χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αρχές του Global Compact και τις οδηγίες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ενώ ελέγχθηκε από εξωτερικό φορέα για τη διασφάλιση του περιεχομένου της. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Είμαστε πίσω από όλα όσα πάνε την ενέργεια μπροστά

Συμφωνία της MYTILINEOS με την HELLENiQ ENERGY για την πώληση χαρτοφυλακίου τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 211 MW στη Ρουμανία

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

          

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας