20:39 Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
eReportaz

Live:

Το νέο φορολογικό

Το νέο φορολογικό

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο για το νέο φορολογικό σύστημα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα από το 2014.

«Το νομοσχέδιο, που αποτελεί μέρος της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένες από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής όπως είναι οι εξωχώριες εταιρείες με την εισαγωγή του κριτηρίου της χώρας πραγματικής διοίκησης αλλά και άλλων διατάξεων» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης.

Πιο συγκεκριμένα, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα φορολογηθούν με την εξής κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα
(Ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
(%)
Φορολογική κλίμακα
(Ευρώ)
Σύνολο
Εισόδημα (Ευρώ) Φόρος (Ευρώ)
≦ 25.000 22% 5.500 25.000 5.500
25.001 ≦ 42.000 32% 5.440 42.000 10.940
≧ 42.001 42%

Από την κλίμακα εξαιρούνται:

• οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%, και
• το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο αποζημίωσης
(ευρώ)
Φορολογικός
Συντελεστής
0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 25%
150.001 και άνω 35%

Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

α) με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

β) με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ή φορολογική έκπτωση

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ) Φόρος (ευρώ)
≦ 50.000 26% 13.000 50.000 13.000
≧ 50.001 33%

•Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

•Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

•Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

•Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

•Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Ενοίκια
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισόδημα (ευρώ) Φόρος (ευρώ)
≤12.000 11% 1.320 12.000 1.320
>12.001 33%

 

Πηγή: real

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας