3:18 Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
eReportaz

Live:

Βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο. Πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες για τις νέες ρυθμίσεις

Βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο. Πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες για τις νέες ρυθμίσεις

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου υπολογίζεται να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες προκειμένου να δεχθούν αιτήσεις για την επανένταξη των οφειλετών του Δημοσίου στις ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων. Δυνητικά, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανένταξης περί τους 200.000 οφειλέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκτός των ρυθμίσεων από το 2019 μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2023. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και οι συνεπείς οφειλέτες οι οποίοι, ωστόσο, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης δημιούργησαν χρέη. Οι ανωτέρω θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 36-72 δόσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, δικαίωμα επανένταξης στις παλαιές ρυθμίσεις των 72-120 δόσεων έχουν:

1. Οφειλέτης, ο οποίος απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 τη ρύθμιση των 72-120 δόσεων μπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει (δύο δόσεις εφάπαξ).

2. Τυχόν καταβολές που έχουν γίνει για οφειλές που είχαν υπαχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ημερομηνία της επανένταξης αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης.

3. Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση, υποχρεούται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή (έως τέλη Αυγούστου) να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών στην πάγια ρύθμιση. Εάν, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 72 δόσεις
1. Βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η/11/2021 και έως και την 1η/2/2023, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, και εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η/11/2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

2. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η/11/2021 και έως και την 1η/2/2023 οφειλών.

Προϋποθέσεις υπαγωγής
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η/12/022.

β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
1. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής με τόκο ως εξής:

α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

β) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και έως 72 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο με βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος, προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Ο τόκος του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται ετησίως και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

2. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε 15%.

Αίτηση υπαγωγής
– Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

– Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και

γ) Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο.

Απώλεια της ρύθμισης
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

– Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,

– Μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρέη στην εφορία: Τα νέα «όπλα» των φορολογούμενων απέναντι στις κατασχέσεις

Στη Βουλή το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο – Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

                

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας